วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้แล้ว

สำหรับรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฝ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ...รอสักครู่ค่ะ

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การทำสัญญาจัดซื้อเครื่องบริโภค

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1 แจ้งหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ มท 0903/ว 148 ลงวันที่ 21 กันยายน 2525 อนุมัติให้กรมฯ ทำสัญญาจัดซื้อเครื่องบริโภคก่อนปีงบประมาณและก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ  ดาวน์โหลด

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยังไม่ประกาศใช้
จึงกำหนดให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิตที่ 1 ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล (งบดำเนินงาน/งบบุคลากร)
                    รหัสกิจกรรมหลัก       16007xxxxH2067
                    รหัสงบประมาณ         1600731001000000
                    แหล่งของเงิน            5711xxx (ตามประเภทรายจ่าย)

ผลผลิตที่ 2 ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย (งบดำเนินงาน/งบบุคลากร)
                    รหัสกิจกรรมหลัก       16007xxxxH2068
                    รหัสงบประมาณ         1600731003000000
                    แหล่งของเงิน            5711xxx (ตามประเภทรายจ่าย)

แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด
ผลผลิตที่ 3 ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (งบดำเนินงาน/งบบุคลากร)
                    รหัสกิจกรรมหลัก       16007xxxxH2065
                    รหัสงบประมาณ         1600717002000000
                    แหล่งของเงิน            5711xxx (ตามประเภทรายจ่าย)


 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ประกาศใช้แล้ว จึงขอแจ้งยกเลิก การใช้รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เร่งรัดรายงานการใช้รถเช่า

เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำ/ทัณฑสถาน.....ฝ่ายพัสดุ 2 ขอเร่งรัดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่าที่ได้รับจัดสรรและส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนกันยายน 2556 โดยด่วน ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ทางโทรสาร 0 2967 3540 - 1 ดาวน์โหลดรายชื่อ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พลางก่อน ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พลางก่อน ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 1
งบดำเนินงาน   รายละเอียดงบดำเนินงาน   งบบุคลากร   รายละเอียดงบบุคลากร   หนังสือ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรือนจำทีี่่ี่ยังมิได้แจ้งเงินทดรองราชการ ณสิ้นปีงบประมาณ 2556

ฝ่ายงบประมาณขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แ้จ้งเงินทดรองราชการโดยด่วน หรือ แฟกซ์สำเนาที่  02-9676146 ตามเอกสารแนบ

ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ขึ้นไป

ประกาศจากฝ่ายพัสดุที่ 2ดาวน์โหลด

การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี

ประกาศจากฝ่ายบัญชี   แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีดาวน์โหลด

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กรอกแบบสำรวจสัญญาอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1  ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรอกแบบสำรวจสัญญาอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประกาศจากฝ่ายบัญชี รายการวัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2556

ประกาศจากฝ่ายบัญชี แจ้งรายการวัสดุคงคลัง ณ 30 ก.ย. 2556 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบวัสดุคงคลังตามหมวดพัสดุ เพื่อปรับปรุงบัญชีสิ้นปีให้ถูกต้อง ดาวน์โหลด

จัดส่งรายงานการตรวจรับ/เครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1 ขอความร่วมมือให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน  จัดส่งรายงานการตรวจนับ/เครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยด่วน  รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ไม่ส่งรายงาน 

ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่า

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 2  ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่า ที่ได้รับการจัดสรรและส่งแบบรายงานการใช้รถเช่าประจำเดือนกันยายน 2556 ทางโทรสาร 0 2967 3540 - 1 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

ประกาศจากฝ่ายบัญชี  เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2556  ดาวน์โหลด

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจอาหารดิบ ปี 2557

ด่วนที่สุด...แก้ไขคำสั่งกรมฯ ที่ 1196/2556 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556   ดาวน์โหลด

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     ด่วน    
     ขอให้กรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการโดยสรุป ทั้งนี้ ขอให้ใช้จ่ายยอดใช้จ่ายจริง เพราะขณะนี้งบประมาณไม่มี กรมฯ จะพยายามพิจารณางบประมาณให้  โดยส่งยืนยัน ทาง E-mail : bb_correct@hotmail.com เท่านั้น ไม่รับทางโทรสาร  แบบฟอร์ม

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค (ค้างชำระถึงเดือนกรกฎาคม 56)

แจ้งโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 56
งบดำเนินงาน   รายละเอียด

แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 56
โอนกลับงบดำเนินงาน  รายละเอียด

แจ้งโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 61
งบดำเนินงาน     รายละเอียด

แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 61
โอนกลับงบดำเนินงาน    รายละเีอียด

โอนจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 172

เนื่องจากงบประมาณค่าวัสดุอาหารที่กรมฯ ได้รับเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 56 เป็นเพียงส่วนหนึ่ง กองคลัง จึงขอพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เรือนจำฯ จะต้องยืนยันยอดกับทางฝ่ายงบประมาณ ในวันที่ 28 - 29 กย. 56 แล้ว
2. จะพิจารณาจัดสรรหนี้ค้างชำระเดือนพฤษภาคม 2556 ลำดับแรกก่อน
3. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจะต้องเบิกภายในวันที่ 30 กย. 56 จึงพิจารณาจัดสรรให้เรือนจำฯ ตามลำดับที่รายงานยืนยันยอด* สำหรับหนี้ค้างชำระที่เหลือ รองบกลางค่ะ... ซึ่งจะเข้า ครม. ในวันที่ 1 ต.ค. 56


............งบประมาณเข้าระบบของเรือนจำฯ แล้วค่ะ  วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กรณีที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ทำ E-GP ในระบบและทำ PO (ใบสั่งซื้อ/สั้งจ้าง)  ให้เรียบร้อย เพื่อจะได้กันเงินในระบบแบบมีหนี้

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

         ฝ่ายงบประมาณ ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบการวางเบิกเงินเดือนพนักงานราชการตรวจพิสูจน์ ผลผลิตที่ 3 ได้วางเบิก คตต. หรือยัง ถ้ายังมิได้วางเบิกโปรดโทร.แจ้ง 02-967-6146, 02-967-3537,        02-967-3538 และ 02-967-3539 ด่วน
                                                                                 ขอบคุณคะ

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556

ขณะนี้ฝ่ายงบประมาณได้เปิด mail ที่เรือนจำฯ ส่งยืนยันค่าอาหาร กับค่าสาธารณูปโภค หมดแล้ว
เรือนจำฯ ใดที่ยังไม่ได้รับการตอบรับรายงาน รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ

หมายเหตุ: 
1. รจอ.เกาะสมุย ยืนยันค่าสาธารณูปโภค แต่ยังไม่ยืนยันค่าอาหารผตข.

2. เรือนจำฯ ที่ยืนยันค่าอาหารแล้ว แต่ยังไม่รายงานค่าสาธารณูปโภค
ทสญ.กลาง
รจก.ยะลา
รจก.สุราษฎร์
รจอ.เบตง
ทสญ.พิษณุโลก

การรายงานเงินทดรองราชการ ปีงบประมาณ 2556

การรายงานเงินทดรองปี 56 แบบฟอร์มตารางเงินทดรองราชการ
เรือนจำฯใด มีงบประมาณ เหลือจ่าย....... ขอให้แจ้งส่งคืนด้วยค่ะ

ฝ่ายงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์เรือนจำฯ ยืนยันขอรับจัดสรรงบประมาณ รายการ

1. ค่าสาธารณูปโภค  หนี้ค้างชำระถึงเดือนก.ค. 56 
ฟอร์มยืนยันค่าสาธารณูปโภค

2. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง หนี้ค้างชำระถึงส.ค. 56
ฟอร์มยืนยันค่าอาหารผู้ต้องขัง


หมายเหตุ: ขอให้ส่งภายในวันนี้นะค่ะ.. ทางE-mail  bb_correct@hotmail.com เท่านั้น


*เพื่อความรวดเร็ว..รบกวนทำตามกติกานะค่ะ

แจ้งโอนกลับ และโอนจัดสรร ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน

โอนกลับงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 166
งบดำเนินงานกลับกรมฯ
รายละเอียด


โอนจัดสรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 167
งบดำเนินงาน
รายละเอียด

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 60
งบดำเนินงาน (ค่าอารหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ค้างชำระ เดือน ม.ค. 56 - ก.พ. 56)    รายละเอียด 

**หมายเหตุ ค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป รองบกลางซึ่งจะเข้า ครม. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนกลับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2

แจ้งโอนกลับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 59
โอนกลับงบดำเนินงาน   รายละเอียด  หนังสือ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำีปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่  59
งบดำเนินงาน    รายละเอียด    หนังสือ

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

        ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานแจ้งยืนยันของบประมาณ ผลผลิตที่  2  ค่าขนย้ายผู้ต้องขัง 
ทาง E-mail : bb_correct@hotmail.com  เท่านั้น (ไม่รับทางโทรสาร)
 ภายในวันที่  27  กันยายน  2556
เอกสารแนบ
***หมายเหตุ หากไม่รายชื่อที่แจ้งมา ให้ใส่เพิ่มและส่งมาทาง E-mail ได้เลย


ด่วนที่สุด.......แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะที่มียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ให้เร่งเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว...กรณีที่เป็น PO ที่ได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ถ้าหากไม่เบิกจ่ายงบประมาณจะถูกพับไป ถึงแม้ว่าจะเป็น PO ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท ก็ตาม****

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี-การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

1) กรณีที่มีหนี้ผูกพัน (ได้ทำ PO แล้ว) แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้แจ้งตามแบ กง.1
2) กรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่สามารถหาคู่สัญญาได้) ให้แจ้งตามแบบ กง.2
3) กรณีเบิกแทนกันแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ให้แจ้งตามแบบกันเงินเบิกแทนกัน
4) กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีหนี้ผูกพัน) ให้แจ้งตามแบบ ขย.1 (งปม.ปีเก่า 50-55)
5) กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ไม่มีหนี้ผูกพัน) ให้แจ้งตามแบบ ขย.2 (งปม.ปีเก่า 50-55)


วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนกลับ และโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน

โอนกลับงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน คร้ังที่ 161
งบดำเนินงาน กลับกรมฯ
รายละเอียด
หนังสือ


โอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน คร้ังที่ 162
งบดำเนินงาน
รายละเอียด
หนังสือ

PO คงค้าง ณ วันที่ 26 กันยายน 2556 update 10.25 น.

ด่วนที่สุด.......แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะที่มียอดต่ำกว่า 50,000 บาท ให้เร่งเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว...กรณีที่เป็น PO ที่ได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ถ้าหากไม่เบิกจ่ายงบประมาณจะถูกพับไป ถึงแม้ว่าจะเป็น PO ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50,000 บาท ก็ตาม****

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี-การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

1) กรณีที่มีหนี้ผูกพัน (ได้ทำ PO แล้ว) แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้แจ้งตามแบ กง.1
2) กรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่สามารถหาคู่สัญญาได้) ให้แจ้งตามแบบ กง.2
3) กรณีเบิกแทนกันแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ให้แจ้งตามแบบกันเงินเบิกแทนกัน
4) กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มีหนี้ผูกพัน) ให้แจ้งตามแบบ ขย.1 (งปม.ปีเก่า 50-55)
5) กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ไม่มีหนี้ผูกพัน) ให้แจ้งตามแบบ ขย.2 (งปม.ปีเก่า 50-55)


วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 163

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 163
งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายละเอียด      หนังสือ

การสำรองข้าวสารในเดือนตุลาคม 2556

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้สั่งข้าวสารเพิ่มเติม เพื่อสำรองไว้ใช้ในเดือนตุลาคม 2556 ให้เพียงพอ โปรดแจ้งฝ่ายพัสดุ 1 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2556

มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง

ด่วนที่สุด ....แจ้งคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (คำสั่งมอบอำนาจให้ใช้เฉพาะเรือนจำกลาง , เรือนจำพิเศษ, ทัณฑสถาน, และสถานกักขัง เท่านั้น)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1  แจ้งแนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ***การใช้ราคากลางอาหารดิบ ปี 2557 เป็นดุลพินิจ ตามหนังสือสั่งการกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.6/16243 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556*** ดาวน์โหลดหนังสือ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

        ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะผลผลิตที่ 3 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2555 – สิงหาคม 2556 หากยังมีหนี้ค้างให้รายงานมากรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2556 เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ หากมีการตรวจพบในภายหลังว่ายังมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน/สถานกักขัง ในการชำระหนี้ดังกล่าว  หนังสือแนบ
**หมายเหตุ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 57 ก่อน หากยังไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอแล้วค่อยรายงานยอดค้างสุทธิที่ยังค้างตามจริง

แจ้งโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 57
งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

แจ้งโอนกลับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3
โอนกลับงบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

อนุมัติจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบอัตรา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57
หนังสือ

แจ้งหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

แจังหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ดังนี้
1) ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ  ดาวน์โหลด
2) การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดาวน์โหลด
3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลที่ต้องไม่มียอดคงค้าง  ดาวน์โหลด

ตรวจสอบ PO ค่าจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน

ด่วนที่สุด...ประกาศจากฝ่ายการเงิน : แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO ค่าจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ที่มียอดไม่ถึง 50,000 บาท ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556   ดาวน์โหลด PO ไม่ถึง 50,000 บาท
***กรณีที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างจากบุคคลธรรมดา ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 (เฉพาะที่ PO ไม่ถึง 50,000 บาท) (ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ ที่ กค 0406.3/ว 84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554   ดาวน์โหลด)  โดยไม่ต้องตรวจรับในระบบ e-GP แต่ให้ตรวจรับใน  web-online เท่านั้น  และจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ฝ่ายการเงินทางโทรสาร และขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามหลัง :
1) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
2) เลขที่ตรวจรับจากระบบ gfmis
2) สำเนาบัญชีธนาคาร-เงินงบประมาณ


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด ที่ยังไม่แจ้งปริมาณการบริโภคข้าวสาร งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

รายชื่อ  ขอให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายพัสดุ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556

ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน รายการดังนี้
1. ค่าเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ (ประจำเดือนกันยายน 2556)
2. ค่าเช่าบ้าน
3. เงินเดือนเต็มขั้นฯ
4. ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกุูล
5. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

หมายเหตุ1: 
1. แบบฟอร์ม (ยืนยันขอรับจัดสรรงบประมาณ)
2. ขอให้ดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลา ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556 (เพื่อความรวดเร็วในการสรุปบัญชีพิจารณาโอนจัดสรร)
3. ขอให้ส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com เท่านั้น

4. โปรดอ่าน... ระเบียบค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ หนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0502/ว178 ลว. 12 พ.ย. 2535)

หมายเหตุ2: กรณีเรือนจำฯ แจ้งขอรับจัดสรรงบประมาณมาก่อนที่ฝ่ายงบประมาณ จะลงข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ (ทั้งที่ทำเป็นหนังสือ และแบบขอรับงบประมาณ4) แล้วนั้น และยังต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว
* ขอให้เรือนจำฯ ยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแบบฟอร์มด้วยเช่นเดียวกัน ...

ฝ่ายงบประมาณ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่เรือนจำฯ ให้ความอนุเคราะห์ ในการดำเนินการยืนยันรายการที่จะขอรับงบประมาณค่ะ..... 

ขอย้ำอีกคร้ัง.. กรุณายืนยัน โดยการส่งทางE-mail เท่านั้นค่ะ

โอนกลับงบประมาณ และแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน

แจ้งโอนกลับงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 159 งบดำเนินงาน กลับมาต้ังจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนกรมฯ

งบดำเนินงาน (กลับมาตั้งจ่ายกรมฯ)
รายละเอียด
หนังสือ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 160 งบดำเนินงาน (ค่าเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ)

งบดำเนินงาน
รายละเอียด
หนังสือ


การนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ประกาศจากฝ่ายบัญชี....ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน พร้อมบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS โดยเร็ว  ทั้งนี้ หากบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2556 จะสามารถนำเงินงบประมาณกลับมาใช้ได้

การยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน กรณีที่ได้เบิกจ่ายเงินไปบางส่วน

แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน (บส.04) ผ่าน GFMIS Web online กรณีที่หน่วยงานได้เบิกจ่ายเงินไปบางส่วน  ดาวน์โหลด

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การประมาณการงบประมาณเหลือจ่ายของเรือนจำฯ กลับมาตั้งจ่ายกรมฯ

ตามที่กรมฯ ได้พิจารณาโอนจัดสรร ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน ส่วนหนึ่งเป็นค่าเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ ให้กับเรือนจำฯ บริหารใช้จ่ายงประมาณ ถึงเดือนกันยายน 2556 นั้น
ฝ่ายงบประมาณ ได้เรียกดูผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปรากฏว่าเรือนจำฯบางแห่ง มีงบประมาณเหลือจ่ายแต่ไม่แจ้งส่งคืนงบประมาณดังกล่าว และขณะนี้ฝ่ายงบประมาณ ได้รับรายงานจากเรือนจำฯ อีกหลายแห่ง ที่แจ้งขอรับงบประมาณค่าเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม
        ดังนั้น ฝ่ายงบประมาณจะดำเนินการตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายค่าเวรฯ จากระบบ GFMIS และจะประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรือนจำฯ จะเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ถ้าเรือนจำฯ มีงบประมาณเหลือจ่ายฝ่ายงบประมาณจะเสนอกรมฯ ดึงงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายกรมฯ เพื่อพิจารณาโอนจัดสรรให้กับเรือนจำฯ ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ เบิกจ่ายค่าเวรฯ ก่อนอันดับแรก

จัดส่งเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนการจัดหาอาหารดิบ

ด่วนที่สุด  แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน 7 แห่ง  ให้จัดส่งเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนการจัดหาอาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิิ่งและเครื่องปรุง) ให้ฝ่ายพัสดุ 1 โดยด่วย ทางโทรสาร หมายเลข 0 2967 3540-1  ดาวน์โหลดรายชื่อ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ค่าแรงงานผู้ต้องขัง)

 ด่วนที่สุด....แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม โดยใช้แรงงานผู้ต้องขัง และได้รับการจัดสรรเงินค่าแรงงานผู้ต้องขังด้วยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าแรงงานผู้ต้องขังได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ทำหนังสือแจ้งฝ่ายงบประมาณโดยด่วน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2556 ก่อนเวลา 16.30 น. 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจสอบ PO คงค้าง

ด่วนที่สุด....แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให้เร่งเบิกจ่ายเงินโดยด่วน หากเป็น PO ซ้ำ ที่มีการเบิกจ่ายเงินแล้วให้ยกเลิกเอกสารด้วย จะทำให้มีเงินงบประมาณกลับเข้ามา  ดาวน์โหลด


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 1

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 151.3
งบรายจ่ายอื่น (Bangkok Rules)  รายละเอียด  หนังสือ

ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 3 G 2100

กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เรียบร้อยแล้ว เรือนจำ/ทัณฑสถาน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS 3G 2100 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

                ตามหนังสือ ที่ ยธ 0703.6/3041 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 กรมฯขอความร่วมมือให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ เมื่อได้รับเครื่องใช่ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว และตรวจนับจำนวนให้ตรงกับบัญชีจัดสรรที่กรมฯ แจ้งมา เอกสารแนบ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

การสั่งซื้อข้าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1  ให้เรือนจำทัณฑสถาน แจ้งปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1  โดยส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2967 6016 และ 0 2967 6140 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2556  ดาวน์โหลดหนังสือและแบบฟอร์ม

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังใด ที่ได้มีหนังสือขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม


ผลผลิตที่ 1 ค่าเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ ที่ยังค้างเบิกถึงเดือนสิงหาคม 2556 สำหรับเดือนกันยายน ยังไม่ต้องแจ้ง (จะทำแบบสำรวจอีกคร้ังหนึ่ง)

ขอความอนุเคราะห์ยืนยันการขอรับงบประมาณ...ตามแบบฟอร์ม  และขอให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com เท่านั้น 
ภายในวันที่ 11 ก.ย. 56

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์มตามวันที่กำหนด เพื่อที่ฝ่ายงบประมาณจะได้สรุปจำนวนเงินได้รวดเร็วและคงที่

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 ผลผลิตที่ 1

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 25556 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 155
หนังสือ          รายละเอียด         งบดำเนินงาน

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการเบิกจ่าย "ค่าเช่าบ้าน"

มีงบประมาณคงเหลือแจ้งส่งคืนด่วนนะคะ....
ผลเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 

ขอข้อมูลทรัพย์สินสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์

ด่วนที่สุด  ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1  ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 13 แห่ง  รายงานข้อมูลทรัพย์สินที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณและทรัพย์สินที่รับบริจาคขึ้นทะเบียนเป็นเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง/วัสดุครุภัณฑ์ของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  ดาวน์โหลดหนังสือ 
รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน 13 แห่ง
1. เรือนจำกลางสุรินทร์
2. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
3. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
4. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
5. เรือนจำจังหวัดน่าน
6. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
7. เรือนจำกลางนครสวรรค์
8. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
9. เรือนจำกลางเพชรบุรี
10. เรือนจำจังหวัดกระบี่
11. เรือนจำอำเภอหลังสวน
12. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
13. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

เร่งรัดรายงานการใช้รถเช่า

เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำ/ทัณฑสถาน
      เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการใช้รถเช่าขอเร่งรัดให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ไปยังฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง โทรสาร 0 2967 3540 – 1 หรือทางอีเมล์ patsadu@correct.go.th ตามรายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลด

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

               ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย / เงินคงเหลือ  ถ้าไม่ใช้ให้แจ้งคืน ตามแบบฟอร์ม เพื่อกองคลังจักได้นำไปจัดสรรให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ยังมิได้เบิกจ่ายค่าเวรต่างๆ ของเดือนสิงหาคม  จึงขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นเงินคงเหลือจากงบลงทุนแล้ว กรุณาแจ้งคืน และการขอใช้เงินงบประมาณ เหลือจ่าย กรมจะไม่มีการอนุมัติแล้ว กรณีจะใช้เงิน ขอความกรุณาช่วยทำ PO ด้วย    เอกสารแนบ

ขอความร่วมมือเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง
หยุดการเบิกจ่าย ผลผลิตที่ 1 รายการค่าสาธารณูปโภค เวลาตั้งแต่ 09.40 น.เป็นต้นไป 

เนื่องจากกองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ จะตรวจสอบผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และงบประมาณคงเหลือของแต่ละแห่ง

หลังจากดำเนินการตรวจสอบแล้ว...... ฝ่ายงบประมาณ จะประกาศอีกคร้ัง.... ขอบคุณค่ะ


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 56
งบดำเนินงาน   (ค่าเวรต่าง ๆ)   รายละเอียด  หนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ครุภัณฑ์ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 150.2

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 150

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่1  ครั้งที่ 150
หนังสือ      รายละเอียด      งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

            กองคลังโอนเงินงบประมาณ ผลผลิตที่ 2 เงินอุดหนุนบูชากัณฑ์เทศน์กลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์ ตามรายการ เอกสารแนบ  เรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 53
งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม

เฉพาะรายการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  คลิ๊ก
2. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  คลิ๊ก

หมายเหตุ1: ภายในวันที่ 3 กันยายน 2556
 กรุณาส่งทาง E-mail ของฝ่ายงบประมาณเท่าน้ัน
bb_correct@hotmail.comขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทำบัญชีสรุปการเบิกจ่าย/ค้างชำระ และส่งฝ่ายงบประมาณโดยด่วน

1. บัญชีสรุปการเบิกจ่าย/ค้างชำระ "ค่าสาธารณูปโภค"  ตรวจสอบรายชื่อ (ค้างชำระถึงก.ค. 56)

ผลผลิตที่ 1 แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค (แบบงบประมาณ10) 

ผลผลิตที่ 3 แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค (แบบงบประมาณ10.1)


2. บัญชีสรุปการเบิกจ่าย/ค้างชำระ "ค่าอาหาร" ตรวจสอบรายชื่อ (ค้างชำระถึงก.ค.56)

ผลผลิตที่ 1 แบบฟอร์ค่าอาหาร ผู้ต้องขัง  (แบบงบประมาณ9)

ผลผลิตที่ 3 แบบฟอร์มค่าอาหาร ผู้ตรวจพิสูจน์  (แบบงบประมาณ9.1)


หมายเหตุ1: ภายในวันที่ 3 กันยายน 2556 
ทางโทรสาร 02-9676146 โดยด่วน


หมายเหตุ2: ยกเลิกแบบรายงาน ดังนี้

1. ยกเลิก แบบบัญชีสรุปการจัดซื้อ/จัดหาอาหารผตข./ผตส.  คลิ๊ก
2. ยกเลิก แบบรายงานการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  คลิ๊ก

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

           ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังที่มีรายชื่อข้างต้น ตรวจสอบเงินงบประมาณ   ผลผลิตที่ 3  งบบุคลากร เงินเดือนพนักงานราชการ ตรวจพิสูจน์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะโอนกลับ ถ้าไม่ถูกต้องขอให้โทรแจ้ง 0-2967-6146, 0-2967-3539  ฝ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2556   เอกสารแนบ

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

การจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

: กองคลังจะดำเนินการจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 1033/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 และธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนรายละ 8 บาท (แปดบาทถ้วน)

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

            ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีผลเบิกจ่าย  ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 กรณีมีงบประมาณคงเหลือให้แจ้งส่งคืนกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อจัดสรร ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังที่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามใบสำคัญต่อไป เอกสารแนบ
              
                                         ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

           ให้รือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ทุกแผนงาน/ผลผลิต และทุกงบรายจ่าย ให้แจ้งส่งคืนมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำมาจัดสรรเป็นค่าเวรต่างๆ ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อมิให้มีค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายงานการใช้รถยนต์เช่า

ด่วนที่สุด  เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)
         ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดยส่งทางโทรสารไปยังฝ่ายพัสดุ 2 หมายเลข 0 2967 3540-1 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2556

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ประกาศจากฝ่ายงบประมาณ
          ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ ผลผลิตที่ 3 งบดำเนินงาน ค่าเวรรักษาการณ์ต่างๆ ที่จะต้องเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน 2556 หากมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรเพิ่มหรือส่งคืน ให้จัดส่งแบบฟอร์มขอรับงบประมาณ (ทางโทรสาร) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2556    
 แบบฟอร์ม

                                                                                         ฝ่ายงบประมาณ
                                                                                  02-967-6146,02-967-3537-8

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 149

โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 149
งบดำเนินงาน
รายละเอียด
หนังสือ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 1

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556  ผลผลิตที่ 1  ครั้งที่ 145.2
งบรายจ่ายอื่น (Bangkok Rules)  รายละเอียด   หนังสือ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 54
งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 50
งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโอนกลับ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่1 ครั้งที่ 148

แจ้งโอนกลับงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิตที่ 1  ครั้งที่ 148
งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รายละเอียด    หนังสือ 

ขอให้เรือนจำฯ รายงานการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปี 2556

เรือนจำฯ ที่ยังไม่รายงานการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ตามแบบ
แบบงบประมาณ.10 และแบบงบประมาณ10.1 

ขอให้ส่งรายงานด่วน
ฝ่ายงบประมาณ 02-9676146


หมายเหตุ: ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระต้ังแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 กรมฯ ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณให้แล้ว
ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 140

ผลผลิตที่ 3  คร้ังที่ 52 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 146

โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 คร้ังที่ 146

งบดำเนินงาน
รายละเอียด
หนังสือ

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 1

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 1  ครั้งที่ 145
งบรายจ่ายอื่น (Bangkok Rules)  รายละเอียด  หนังสือ

รายงานผลการจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

ด่วนที่สุด  ประกาศจากฝ่ายงบประมาณ แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน 37 แห่ง          
                ตามที่กรมฯ ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 64  ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง เนื่องจากจะต้องมีการปรับหมวดรายจ่ายให้เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายรายการรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 
               สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน แห่งใด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง ให้ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยเบิกจ่ายจากงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (โอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 132)  และรายงานผลการการจัดซื้อตามแบบฟอร์ม  รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน  37 แห่ง
1. รจ.พ.พัทยา
2. รจ.ก.กำแพงเพชร
3. รจ.ก.ขอนแก่น
4. รจ.ก.นครศรีธรรมราช
5. รจ.ก.นครปฐม
6. รจก.พิษณุโลก
7. รจก.ราชบุรี
8. รจก.ลพบุรี
9. รจก.สมุทรปราการ
10. รจก.อุบลราชธานี
11.ทสบ.หญิง
12. ทสว.กลาง
13. ทสญ.เชียงใหม่
14. รจจ.เพชรบูรณ์
15. รจจ.กระบี่    (รายงานแล้ว)
16. รจจ.ชัยภูมิ
17. รจจ.ตราด
18. รจจ.นครนายก
19. รจจ.นนทบุรี
20. รจจ.น่าน
21. รจจ.พระนครศรีอยุธยา  (รายงานแล้ว)
22. รจจ.พังงา
23. รจจ.มุกดาหาร
24. รจจ.สุโขทัย
25. รจก.สุรินทร์
26. รจจ.หนองคาย
27. รจจ.อำนาจเจริญ
28. รจจ.อุตรดิตถ์
29. รจจ.บึงกาฬ
30. รจอ.เบตง
31. รจอ.นางรอง
32. รจอ.รัตนบุรี
33. รจอ.หลังสวน
34. รจอ.เกาะสมุย
35. สกข.ร้อยเอ็ด
36. สกข.ลำปาง  (รายงานแล้ว)
37. รจอ.ชัยบาดาล  
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ฝ่ายงบประมาณ (คุณอมรา) 
0 2967 3537 - 9, 0 2967 6146

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายงานการจัดซื้อข้าวสาร

ประกาศจากฝ่ายพัสดุ 1  เรือนจำ/ทัณฑสถาน แห่งใดที่จัดซื้อข้าวสารเป็นรายวันกับบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) ให้ติดต่อฝ่ายพัสดุ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 29673540- 1, 0 2967 2222 ต่อ 308,360 โดยด่วน

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 53
งบรายจ่ายอื่น (TO BE NUMBER ONE)  รายละเอียด  หนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบันทึกรับเงิน/ทรัพย์สินบริจาคเข้าระบบ GFMIS

ซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรับเงิน/ทรัพย์สินบริจาคเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ดาวน์โหลด

การจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ประกาศจากฝ่ายการเงิน
                   กองคลังจะโอนเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน เงินงบประมาณของเรือนจำ/ทัณฑสถาน  ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556  เมื่อได้รับเงินรางวัลประจำปีเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งแบบตอบรับการโอนเงินฯ ให้กองคลังด้วย  และเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556   หนังสือและรายละเอียดเงินรางวัล การบันทึกบัญชี
หมายเหตุ :  ให้ส่งแบบตอบรับการโอนเงินรางวัลฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556  (แบบตอบรับฯ ได้จัดส่งให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไปพร้อมกับหนังสือ เรียบร้อยแล้ว)

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตที่ 3  ครั้งที่ 52
งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ  

*** ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/ ตรวจสอบเงินคงเหลือ งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 3 ถ้ามีเงินคงเหลือให้แจ้งส่งคืนโดยด่วน  กรมฯ จะได้พิจารณาจัดสรรให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ยังขาดเงินงบประมาณต่อไป